miércoles, 28 de agosto de 2013


Avui he assistit a l'assaig i posterior representació de L'amant, a mans de la companyia Gespa Teatre de Palamós. L'obra, del dramaturg Harold Pinter, indaga en les relacions de parella des d'una visió totalment intromissiva. L'espectador és convidat a observar en primera persona l'interior d'un menjador de casa. En aquest únic escenari s'hi durà a terme infidelitats i una evident mostra del desgast entre una parella que ja no sent el que sentia, que necessita el contacte carnal d'altres persones. El que des d'un principi sembla un engany, una infidelitat que s'intenta encobrir en tot moment, es dilueix per donar pas a una relació oberta i permissiva. Sarah i Richard decideixen viure una aventura paral·lela, una infidelitat que els complau i que, en tot moment, queda reconeguda per cada un d'ells. A mesura que passen els minuts i les hores al llit dels seus amants, la relació dins les quatre parets que comparteixen els ofega, els reprimeix fins al punt de qüestionarse el sentit del seu matrimoni. Volen saber cada detall de les infidelitats, de qui es tracta, quan i a on es troben...preguntes de les quals les respostes els consumeixen per dins. Richard es mostra fatigat pel pes de la falsedat en què s'ha convertit la seva relació. Es troba abatut, ja no pot suportar més les infidelitats de Sarah i decideix abandonar l'adulteri i li exigeix a ella que també hi posi fi. En canvi, ella, es mostra impassible per convèncer a Richard de seguir amb el joc. Una escenografia acuradament mesurada on cada silenci, mirada, gest i paraula prenen un sentit cabdal per conferir el significat d'aquesta història.

He pogut parlar amb la companyia, que s'ha mostrat orgullosa de participar, per quart any, al Fitag. La companyia, que va néixer fa quasi 50 anys, va sorgir del casal eclesiàstic i, a partir d'aquest moment, es va començar a representar els pastorets i més tard espectacles de diferent temàtica. L'amant és una projecte personal del director del grup el qual admira l'autor de l'obra Harold Pinter. La seva posada en escena ha representat tota una aventura i un repte on els actors han pogut endinsar-se dins una història plena d'odi i passió. De fet, el principal objectiu de la companyia ha estat apropar l'espectador i atorgar-li el paper de voayer per experimentar en primera persona la seva història.
Hoy he asistido al ensayo y posterior representación de El amante, a cargo de la compañía Gespa Teatre de Palamós . La obra, del dramaturgo Harold Pinter, indaga en las relaciones de pareja desde una visión totalmente intromissiva. El espectador es invitado a observar en primera persona el interior de un salón de casa. En este único escenario se llevarán a cabo infidelidades y una evidente muestra del desgaste entre una pareja que ya no siente lo mismo, que necesita el contacto carnal de otras personas. Lo que en un principio parece un engaño, una infidelidad que se intenta encubrir en todo momento, se diluye para dar paso a una relación abierta y permisiva. Sarah y Richard deciden vivir una aventura paralela, una infidelidad que los complace y que, en todo momento, queda reconocida por cada uno de ellos. A medida que pasan los minutos y las horas en la cama de sus amantes la relación entre las cuatro paredes que comparten los ahoga, los reprime hasta el punto de cuestionarse el sentido de su matrimonio. Quieren saber cada detalle de las infidelidades, de quien se trata, cuándo y dónde se encuentran... preguntas de las cuales las respuestas los consumen por dentro. Richard se muestra fatigado por el peso de la falsedad en que se ha convertido su relación. Se encuentra abatido, ya no puede soportar más las infidelidades de Sarah y decide abandonar el adulterio y le exige a ella que también le ponga fin. En cambio, ella se muestra impasible por convencer a Richard de seguir con el juego. Una escenografía cuidadosamente medida donde cada silencio, mirada, gesto y palabra toman un sentido fundamental para conferir el significado de esta historia .
He podido hablar con la compañía, que se ha mostrado orgullosa de participar, por cuarto año, en el Fitag .La compañía, que nació hace casi 50 años, surgió de la centro eclesiástico y, a partir de ese momento, se representaron los Pastorets y más tarde espectáculos de diferente temática. El amante es una proyecto personal del director del grupo el cual admira el autor de la obra Harold Pinter . Su puesta en escena ha representado toda una aventura y un reto donde los actores han podido adentrarse en una historia llena de odio y pasión. De hecho, el principal objetivo de la compañía ha sido acercar al espectador y otorgarle el papel de voayer para experimentar en primera persona su historia .
Today I attended the trial and subsequent representation of the lover, in the hands of Grass Theatre Company Palamos. The play, by playwright Harold Pinter, explores the relationships from a totally intromissiva. The viewer is invited to observe firsthand the inside of a living room. In this scenario only held infidelities and an obvious sign of wear between a couple who no longer feel what I felt, you need the carnal knowledge of others. What from the beginning seems like a cheating, an affair that tries to cover at all times, diluted to make way for an open and permissive. Sarah and Richard decide to live an adventure parallel, an infidelity that pleased and, at all times, is recognized by each of them. As the minutes pass the hours in the bed of her lovers, the relationship between the four walls that share the drowning, the repressed to the point of questioning the meaning of their marriage. They want to know every detail of infidelities, who it is, when and where they are ... questions of which the answers are consumed inside. Richard is shown fatigued by the weight of the falsehood that their relationship has become. It is folded, it can no longer endure Sarah 's infidelity and decides to leave the adultery and demands her to end well. Instead, she was unmoved to convince Richard to continue with the game. A carefully measured scenery where every silence, gaze, gesture and word take a fundamental sense to confer the meaning of this story .
I've spoken to the company , which has proved proud to participate for the fourth year, in the FITAG. The company, which was born almost 50 years, came out of the house church, and from that moment, he began representing the Shepherds and later shows different themes. The lover is a personal project of the director of the group which the author admires the work of Harold Pinter. His staging has represented an adventure and a challenge where the actors were able to get into a story full of hate and passion. In fact, the main objective of the company has been to bring the viewer and give the role of voayer to experience history first hand.

No hay comentarios:

Publicar un comentario