jueves, 29 de agosto de 2013Popol-Vuh, soplo de vida, de la companyia mexicana CIA. Del Centro Cultural Jalil Gibrán, Puebla, és un espectacle sensacional i esplendorós on els colors i la magnificència escenogràfica cobreixen d'art el llenguatge audiovisual d'aquesta història. Un homenatge a la vida, a la naturalesa que ens envolta i la que ha permès la nostra existència. Mitjançant la mitologia del poble Maya, la trama trasllada l'espectador a un viatge fascinant pels textos de Popol- Vuh, el llibre sagrat dels mayes.
La gestualitat dels actors penetra de manera hipnòtica a través de les nostres retines. Una visió del món que ens recorda la insignificança de l'home envers la naturalesa. No obstant, hem estat capaços d’emmalaltir la terra amb el nostre afany destructor. L'harmonia és un concepte obsolet, ja no és possible una convivència entre la natura i la mà implacable de l'individu.

Una proposta reflexiva a càrrec de la llatinoamericana CIA. Del Centro Cultural Jalil Gibrán, Puebla, els quals es mostren orgullosos i satisfets de poder mostrar al món el seu llegat cultural que ha perdurat fins als nostres dies. L'intercanvi d'idees es va produir quan Martí Peraferrer va viatjar a Mèxic i va quedar impregnat del territori i la seva tradició. És en aquell moment quan Martí convida a la companyia a representar el seu espectacle a Girona. Una decisió que ha embadalit a un públic entregat i amb ganes de conèixer la història. Girona i Mèxic, dos indrets separats per milers de quilòmetres però que els ha unit la passió per teatre.
Popol-Vuh, soplo de vida, de la compañía mexicana CIA. Del Centro Cultural Jalil Gibrán, Puebla, es un espectáculo sensacional y esplendoroso donde los colores y la magnificencia escenográfica cubren de arte el lenguaje audiovisual de esta historia. Un homenaje a la vida, a la naturaleza que nos rodea y la que ha permitido nuestra existencia. Mediante la mitología del pueblo Maya, la trama traslada al espectador a un viaje fascinante por los textos de Popol-Vuh, el libro sagrado de los mayas.
La gestualidad de los actores penetra de manera hipnótica a través de nuestras retinas. Una visión del mundo que nos recuerda la insignificancia del hombre hacia la naturaleza. Sin embargo, hemos sido capaces de enfermar la tierra con nuestro afán destructor. La armonía es un concepto obsoleto, ya no es posible una convivencia entre la naturaleza y la mano implacable del individuo.
Una propuesta reflexiva a cargo de la latinoamericana CIA. Del Centro Cultural Jalil Gibrán, Puebla, los cuales se muestran orgullosos de poder mostrar al mundo su legado cultural que ha perdurado hasta nuestros días. El intercambio de ideas se produjo cuando Martí Peraferrer viajó a México y quedó impregnado del territorio y su tradición. Es en ese momento cuando Martín invita a la compañía a representar su espectáculo en Girona. Una decisión que ha embelesado a un público entregado y con ganas de conocer la historia. Girona y México, dos lugares separados por miles de kilómetros pero que les ha unido la pasión por el teatro.
Popol Vuh, the breath of life, of the Mexican company CIA. Khalil Gibran Cultural Center, Puebla, is a stunning and magnificent spectacle where colors and scenic magnificence cover art audiovisual language of this story. A tribute to the life, the nature that surrounds us and that has allowed our existence. Through the mythology of the Maya, the story takes the viewer on a fascinating journey to the terms of Popol Vuh, the sacred book of the maya.
The gestures of the actors so hypnotic penetrates through our retinas. A world view that reminds us the insignificance of man to nature. However, we were able to land sick with our desire destroyer. Harmony is an obsolete concept, it is not possible coexistence between nature and the ruthless hand of the individual.
A thoughtful proposal by the Latin American CIA. Khalil Gibran Cultural Center, Puebla, which is proud to show the world their cultural legacy that has endured to this day. The exchange of ideas occurred when Peraferrer Martí traveled Mexico and was imbued with the territory and tradition. This is the moment when Martin invited the company to represent their show in Girona. A decision that has enthralled crowds and wanting to know the story. Girona and Mexico, two places separated by thousands of miles but they have been joined by a passion for theater.

1 comentario:

  1. MOSTRAR NUESTRAS RAICES, COSTUMBRES, HISTORIA... EN OTRO LADO DEL MUNDO.... ♥

    ResponderEliminar