viernes, 30 de agosto de 2013
La companyia romanesa Microbis Theater- Dance Company ofereix un viatge vitalici amb l'espectacle Hurem- The human condition. Per fer-ho utilitza la dansa, un recurs artístic que embelleix i carrega de força i rigor la posada en escena. Amb coreografies seductores i passionals, cada pas és un ferm elogi a la retòrica a través de la dansa, un llenguatge visual que enriqueix la història i aporta un valor singular en aquesta successió d'etapes de la vida que conformen la condició humana. A través dels diferents protagonistes, l'espectador assisteix al transcurs d'una vida marcada per la infància, l'adolescència, la joventut, maduresa i vellesa, amb un final inevitable: la mort. L'odi, la vanitat, el sexe, l'amor, el patiment, la felicitat, la incomprensió...tots compartim un mateix estat, un mateix un procés que ens aboca a la mort. Per molt diferents que siguin els nostres camins escollits, l'individu es retroba inevitablement amb els seus semblants quan arriba la fi. Una manera de mostrar la naturalesa humana molt encertada i eloqüent on cada moviment és un ferm i  majestuós retrat de la vida.
La compañía rumana Microbios Theater-Dance Company ofrece un viaje vitalicio con el espectáculo Hurem-The human condition. Para ello utiliza la danza, un recurso artístico que embellece y carga de fuerza y ​​rigor la puesta en escena. Con coreografías seductoras y pasionales, cada paso es un firme elogio a la retórica a través de la danza, un lenguaje visual que enriquece la historia y aporta un valor singular en esta sucesión de etapas de la vida que conforman la condición humana. A través de los diferentes protagonistas, el espectador asiste al transcurso de una vida marcada por la infancia, la adolescencia, la juventud, madurez y vejez, con un final inevitable: la muerte. El odio, la vanidad, el sexo, el amor, el sufrimiento, la felicidad, la incomprensión... todos compartimos un mismo estado, un mismo un proceso que nos lleva a la muerte. Por muy diferentes que sean nuestros caminos elegidos, el individuo se reencuentra inevitablemente con sus semejantes cuando llega el fin. Una manera de mostrar la naturaleza humana muy acertada y elocuente donde cada movimiento se transforma en un majestuoso retrato de la vida.
The romanian company Microbes Theater Dance Company, touring with the show Hurem life-The human condition. To do this dance uses an artistic resource that beautifies and loads of strength and strictness staging. With seductive choreography and passion, every step is a strong rhetoric to praise through dance, visual language that enriches the story and provides a unique value in this succession of life stages that make up the human condition. Through the different characters, the audience attended the course of a life marked by childhood, adolescence, youth, maturity and old age, with a final inevitable death. The hatred, vanity, sex, love, suffering, happiness, misunderstanding ... we all share the same state, the same process that leads to death. Different as they are our chosen paths, the individual inevitably reunited with their peers when it reaches the end. One way to show human nature rightly and eloquently on every step becomes a majestic portrait of life.

No hay comentarios:

Publicar un comentario