jueves, 29 de agosto de 2013La companyia Teatro de la Costa Netanya d'Israel i Girona han fet possible un espectacle fascinant i alhora reflexiu. Es tracta de la coproducció Oh dios!, un elogi al teatre més pur i captivador que no hauria estat possible sense la interpretació de tres grans monstres del teatre. La Planeta s'ha submergit en una sessió introspectiva amb un elogi a la vida i a la creació. Eva, psicòloga de professió, rep una inquietant trucada d'un pacient que li demana desesperadament ajuda. Es tracta de Déu. En un primer moment, Eva se'l pren com un boig que necessita suport psiquiàtric però, a mesura que avança la trama, s'adona que té raó, ell es Déu. No es tracta de cap deliri, davant seu té el creador de l'univers. Cansat de viure, Déu confessa el seu desgast físic i psicològic després de tans anys al servei de les penúries dels humans. Vol morir i no sap com fer-ho. 
Quin sentit té que Déu segueixi vivint si, pel que sembla, l'home ha pres l'hegemonia i governa el món de manera dèspota i egoista?
Sí, és cert que Déu no pensava que les coses arribarien fins aquest punt però, realment, no és el propi caprici de l'individu per assumir el poder el que destrueix el seu entorn en un exercici d'excés i cobdícia? Calia crear un home tan intel·ligent per avançar científica i tecnològicament però que, paral·lelament, s'autoimmolés d'aquesta manera?
Oh dios! convida a la reflexió a través de la metàfora d'un Déu abatut per la força destructora de l'individu. Quin sentit té tot plegat si no som capaços d'estimar el que ens envolta? Un exercici de meditació cabdal per evitar la condemna de la humanitat al seu extermini. La compañía Teatro de la Costa Netanya de Israel y Girona han hecho posible un espectáculo fascinante y al mismo tiempo reflexivo. Se trata de la coproducción Oh dios!, Un elogio al teatro más puro y cautivador que no habría sido posible sin la interpretación de tres grandes monstruos del teatro. La Planeta se ha sumergido en una sesión introspectiva con un elogio a la vida ya la creación. Eva, psicóloga de profesión, recibe una inquietante llamada de un paciente que le pide desesperadamente ayuda. Se trata de Dios. En un primer momento, Eva lo toma como un loco que necesita apoyo psiquiátrico, pero a medida que avanza la trama, se da cuenta que tiene razón, él es Dios. No se trata de ninguna delirio, ante ella tiene al creador del universo. Cansado de vivir, Dios confiesa su desgaste físico y psicológico después de tantos años al servicio de las penurias de los humanos. Quiere morir y no sabe cómo hacerlo.
¿Qué sentido tiene que Dios siga viviendo si, al parecer, el hombre ha tomado la hegemonía y gobierna el mundo de manera déspota y egoísta?
Sí, es cierto que Dios no pensaba que las cosas llegarían hasta este punto pero, realmente, no es el propio capricho del individuo para asumir el poder lo que destruye su entorno en un ejercicio de exceso y codicia? Había que crear un hombre tan inteligente para avanzar científica y tecnológicamente pero que, paralelamente, autoinmolan de esta manera?
Oh dios! invita a la reflexión a través de la metáfora de un Dios abatido por la fuerza destructora del individuo. ¿Qué sentido tiene todo esto si no somos capaces de querer lo que nos rodea? Un ejercicio de meditación capital para evitar la condena de la humanidad a su exterminio.La Costa Theatre Company Netanya Israel and Girona have made possible a fascinating and thoughtful while. It is the co Oh God!, A compliment to pure and captivating theater would not have been possible without the performance of three great monsters of the theater. The Planet has been immersed in a session with a eulogy introspective life and creation. Eva, a psychologist by profession, receives a disturbing call from a patient who desperately asks for help. It's about God. At first, Eva takes it like a madman who need psychiatric support, but as the plot progresses, he realizes that he is right, he is God. There is no delirium, before it has the creator of the universe. Tired of living, God confesses his physical and psychological after so many years of service to the plight of humans. He wants to die and not know how.
What sense is that God will continue living if, apparently, man has taken the hegemony and rule the world in a despotic and selfish?
Yes, it is true that God did not think that things would come to this point but, really, not the whim of the individual self to assume power which destroys its environment in an exercise in excess and greed? We had to create such an intelligent man to advance scientifically and technologically but, in parallel, thus self-immolation?
Oh god! invites reflection through the metaphor of a God killed by the destructive force of the individual. What is it all about if we are unable to want around us? A meditation exercise capital to avoid condemnation of mankind to its extermination.


No hay comentarios:

Publicar un comentario