viernes, 30 de agosto de 2013 Atakados és la companyia de Bilbao que, enguany, ofereix un suggerent i audaç enfrontament amb les pors humanes. Ratas és un espectacle vigorós i fascinant que narra el procés de catarsi de tres aparents desconegudes que es troben tancades en un espai desconegut i desconcertant. Tres individus de móns molt diferents que comparteixen un passat comú. No saben com ni perquè, però el destí l'has ha reunit un dia qualsevol de les seves vides. Tres estils de vida molt diferents que produeixen un xoc inevitable que les conduirà a la seva part més tèrbola i dolorosa del seu passat. Tres dones que conviuen amb el pes d'un passat desagradable i, fins i tot, desconegut per una d'elles. Una creu que ha viscut diferents vides i que, finalment, s'ha reencarnat en una humana. L'altre viu la seva vida amb dificultats econòmiques i amb una falta d'afecte que, encara que no l'exterioritza, la seva història en fa constància. La darrera, una empresària que viu ocupada la major part del dia per la feina, sobreviu dins un món agitat en una constant pugna per mantenir el seu lideratge. L'abisme que les separa s'acaba desfent quan s'assabenten que dues d'elles havien estat parella i que, l'home, ara era una dona a imatge i semblança d'una lluitadora nata de les finances. La tercera, havia estat testimoni del moment en què la relació sentimental es va veure frustrada per la covardia. 

El rancor i la repressió les aboca a viure amb una ferida incurable, entre els estralls d'un passat que no les permet avançar, com a rates de claveguera que s’embolcallen dins un artifici, una manera de consumir-se lentament. 
Per les actrius, aquesta obra de teatre és especial ja que ha estat escrita per Ramón Perera, un gran amic. En unes declaracions hores abans de l'actuació, han expressat l'orgull que sentent de poder representar Ratas al Fitag. En temps de dificultats econòmiques, els entrebancs per tirar endavant un nou projecte són nombrosos però la il·lusió i la constància són dos valors fonamentals per assignar el teatre amateur el lloc que es mereix.
Atakados es la compañía bilbaína que, este año, ofrece un sugerente y audaz enfrentamiento con miedos humanos. Ratas es un espectáculo vigoroso y fascinante que narra el proceso de catarsis de tres aparentes desconocidas que se encuentran encerradas en un espacio desconocido y desconcertante. Tres individuos de mundos muy diferentes que comparten un pasado común. No saben cómo ni porqué, pero el destino las ha reunido un día cualquiera de sus vidas. Tres estilos de vida muy diferentes que provoca un choque inevitable que las conducirá a su parte más turbia y dolorosa de su pasado. Tres mujeres que conviven con el peso de un pasado desagradable e, incluso, desconocido por una de ellas. Una de ellas cree que ha vivido diferentes vidas y que, finalmente, se ha reencarnado en una humana. La otra vive su vida con dificultades económicas y con una falta de afecto que, aunque no la exterioriza, su historia lo constata. La última, una empresaria que vive ocupada la mayor parte del día por el trabajo, sobrevive en un mundo agitado en una constante pugna por mantener su liderazgo. El abismo que las separa se acaba deshaciendo cuando se enteran de que dos de ellas habían sido pareja y que, el hombre, ahora era una mujer a imagen y semejanza de una luchadora nata de las finanzas. La tercera, había sido testigo del momento en que la relación sentimental se vió frustrada por la cobardía.
El rencor y la represión las aboca a vivir con una herida incurable, entre los estragos de un pasado que no las permite avanzar, como ratas de alcantarilla que se envuelven dentro de un artificio, una manera de consumirse lentamente.
Para las actrices, esta obra de teatro es especial ya que ha sido escrita por Ramón Perera, un gran amigo. En unas declaraciones horas antes de la actuación, han expresado el orgullo que sienten de poder representar Ratas al Fitag. En tiempos de dificultades económicas, los obstáculos para sacar adelante un nuevo proyecto son numerosos pero la ilusión y la constancia son dos valores fundamentales para asignar el teatro amateur el lugar que se merece.
Atakados is a the company from Bilbao, which this year offers a suggestive and bold confrontation with our own lives. Rats show a strong and fascinating that chronicles the process of catharsis three apparent strangers who are locked in an unknown place and puzzling. Three individuals from very different worlds sharing a common past. Do not know how or why, but the fate you have met any day of their lives. Three very different lifestyles that produce a shock that inevitably lead to the most painful and murky past. Three women who live with the weight of an unpleasant past and even unknown to one. A cross has lived different lives and eventually be reincarnated as a human. The other live your life with financial difficulties and a lack of affection, although not exteriorizes, his story is proof. The last, an entrepreneur who lives busy most of the day to work, survive in a world shaken in a constant struggle to maintain its leadership. The gulf that separates just undoing when they find out that two of them were dating and that man was now a woman in the image of a fighter cream finance. The third had witnessed the moment the affair was frustrated by cowardice.
Resentment and repression leads to living with the incurable wound, between the ravages of a past that can not advance as sewer rats that wrapped inside a device, a way of eating slowly.
For the actresses, the play is special because it was written by Ramon Perera, a great friend. Speaking hours before the performance, expressed the pride they feel in being able to represent Ratas FITAG. In times of economic difficulties, the obstacles to setting up a new project are numerous but the enthusiasm and perseverance are two fundamental values ​​assigned to the amateur theater the place it deserves.

No hay comentarios:

Publicar un comentario